Následující obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě willowwine.cz . Dále blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Pavel Vrba, a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), neupravené obchodními podmínkami. Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Definování pojmů

Prodávajícím je Pavel Vrba, se sídlem Rybízová 144/1, 779 00 OLOMOUC; IČ: 66197490, zapsaná Úřad příslušný podle paragrafu 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Olomouc. Pavel Vrba jedná při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Kupující je zákazníkem našeho internetového obchodu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující jako spotřebitel a kupující, který spotřebitelem není:

 • kupující spotřebitel (pouze spotřebitel) je každý člověk, který uzavírá smlouvu
  s podnikatelem nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti, nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání,
 • kupujícím jako podnikatelem nikoli spotřebitelem, je považována každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě je to osoba jednající svým jménem nebo na účet podnikatele.

Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídky), v případě kupujícího – spotřebitele,  je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím (spotřebitelem) a následným přijetím objednávky dodavatelem.  Informativním e-mailem dodavatel neprodleně potvrdí toto přijetí objednávky na zadaný e-mail kupujícímu, toto potvrzení však nemá vliv na vznik smlouvy. Vzniklá smlouva (včetně dohodnuté ceny) může být měněna nebo rušena pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Kupujícímu má možnost zkontrolovat a měnit údaje před zasláním závazné objednávky prodávajícímu, které do objednávky vložil. Dále má kupující možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Na závěr kupující objednávku odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

V případě, že kupujícím není spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto jeho návrhem kupujícímu.

U uzavření kupní smlouvy kupující stvrzuje, že je obeznámen s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a souhlasí s nimi. Před vlastním provedením objednávky má kupující možnost se seznámit se všemi obchodními podmínky i reklamačním řádem, na které je dostatečně upozorňován.

Pro vyřízení reklamace je běh lhůty pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady nezbytné pro vyřízení reklamace (např. části zboží, jiných podkladů apod.). Doplnění podkladů od kupujícího je prodávající povinen si vyžádat v nejkratší možném termínu. Od tohoto data až do doručení vyžádaných podkladů kupujícím je tato lhůta pozastavena.

Před uzavřením kupní smlouvy si prodávající mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část na základě dohody s kupujícím, v těchto situacích:

 • zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží. Jestliže, již kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a nedojde
  k uzavření kupní smlouvy,
 • na dárky poskytované zcela zdarma, nemohou být uplatňována žádná práva spotřebitele, neboť toto zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy České Republiky.

Záloha – na některé vybrané speciální položky z našeho sortimentu může být požadována finanční záloha předem ve výši 50 % z kupní ceny. Pokud se tak stane, budete o této skutečnosti informování e-mailem po odeslání objednávky. Veškeré potřebné informace k úhradě zálohy budou uvedeny v tomto mailu.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti obou smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající zodpovídá spotřebiteli za to, že věc při převzetí nemá vadu a především, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že výše uvedené vlastnosti věc nemá, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není nepřiměřené vzhledem k povaze vady.  Pokud se vada týká jen součásti věci, může spotřebitel požadovat pouze výměnu součásti, není-li to možné, může spotřebitel odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména může-li být vada odstraněna bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění této vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady i po opravě nebo pro větší počet vad, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

Pokud spotřebitel neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z věci. Na přiměřenou slevu má spotřebitel právo i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit. Také v případě, že prodávající nezjedná nápravu v adekvátní době nebo by napravení spotřebiteli působilo značné obtíže.

Kupujícímu nenáleží  právo z vadného plnění, jestliže kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu či kupující vadu způsobil sám.

Uplatnit právo z vady může spotřebitel vyskytne-li se u spotřebního zboží vada v době dvacetičtyř měsíců od převzetí. V případě, že se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Práva a povinnosti kupujícího související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Doprava rozvoz pouze Olomouc– doručovací podmínky

Zboží je možné si vyzvednout osobně ZDARMA nebo bude kupujícímu dopravováno do sedmi pracovních dnů nebo dle dohodnutého termínu (běžně do 24 hodin),dle objednávky s určením přesné adresy, dne a časového rozpětí, v kterém bude zboží zavezeno.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a potvrdit jeho převzetí oprávněnou osobou. Viditelně poškozenou zásilku od dopravce nepřebírejte nebo nás ihned kontaktujte. Zboží Vám bude dodáno s fakturou (daňovým dokladem).

Dopravné je ZDARMA nad nákup v min. hodnotě 2.000,-Kč , jinak dopravné 100,-Kč.

 

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

V případě, že je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (pokud je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě čtrnácti dnů.

Přeje-li si spotřebitel odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle předchozího odstavce, kontaktuje nejlépe písemně prodávajícího, kde uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, datem nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. (pozn.: peníze mohou být vráceny také v hotovosti v sídle společnosti.

Pokud kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (tedy kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží, které vznikly v důsledku zvoleného způsobu dodání zboží kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující nestanoví jinak. Prodávající je také oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Odstoupení od smlouvy dle ustanovení zákona ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do této lhůty od odstoupení od smlouvy vrátit vše získané na základě kupní smlouvy. Není-li to již možné (např. v mezidobí bylo zboží spotřebováno nebo zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno zpět. V případě, že je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající na spotřebiteli uplatnit právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen prokázat vzniklou škodu. v takovém případě vrací prodávající spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu.

Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku především v těchto případech:

 • smlouva o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • smlouva o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena je závislá na výchylkách finančního trhu nezávisle na podnikatelově vůli, a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • smlouva o dodávce zboží, které bylo upraveno na základě přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • smlouva o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyjmul a není možné z jej vrátit hygienických důvodů,

Právo na zrušení objednávky si prodávající vyhrazuje u zboží označeného pod pojmem „momentálně nedostupné“.  Jestliže zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem či se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje, prodávající informuje  zákazníka o této situaci. V případě, že byla již část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Ochrana osobních údajů

Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Při uzavřením smlouvy kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Na základě písemné žádosti zákazníka je možno osobní údaje odstranit z databáze. Tyti osobní údaje zákazníků jsou proti zneužití plně zabezpečeny. Prodávající nepředává osobní údaje zákazníků žádné další osobě. Výjimku tvoří externí dopravci, kteří doručují zboží a osobní údaje zákazníků jsou jim předávány v minimálním rozsahu.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Při uzavírání kupní smlouvy kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady, které vznikly kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@willowwine.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Na internetových stránkách prodávajícího tyto obchodní podmínky platí v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude-li to důvodem nemožnosti jejího uzavření. Svým nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně sjednáno jinak.

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.4.2020